Hyrbilsförsäkringar

Hyrbilsförsäkring

Våra hyrbilar är oftast helförsäkrade men har självrisker vid vagnskada och stöld. Dessa kan till största delen reduceras eller tas bort helt genom att man vid hyrestillfället köper till våra tilläggsförsäkringar.

Ungdomssjälvrisk för förare under 24 år kan ej reduceras.

Ladda ner och läs förköpsinformation om hyrbilsförsäkring här.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för alla hyresmän som har fyllt 19 år och som har haft körkort i minst 1 år. Vid registrering av extra förare måste även denna förare uppfylla detta villkor och visa sitt körkort för Avis. Det är endast de personer som står skrivna i hyreskontraktet som har rätt att köra fordonet.

För förare under 24 år tillkommer en ungdomssjälvrisk om 2 500 kr vid trafikskada. I många länder tillkommer även en ungdomstillägg om man är under 24 år.

Var gäller försäkringen - geografisk omfattning

Bilförsäkringen som ingår och tilläggsförsäkringar gäller i Sverige.

Skulle du åka utanför Sverige gäller de även där, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar de försäkringsmoment som framgår av specifikationen i hyreskontraktet.

Vad ingår?

Oftast ingår självriskreducering vid vagnskada och stöld på Budgets hyrbilar i Sverige. Detta kan variera från land till land. Observera att en självrisk alltid tillkommer, som du kan ta bort genom att köpa till en tilläggsförsäkring.

Fråga vår personal på stationen om försäkringar och tilläggsförsäkringar.

Säkerhetsföreskrifter

Som hyrestagare skall Du alltid undersöka bilen efter skador innan du lämnar Budget uthyrningskontor. Eventuella skador och fel ska meddelas Budgets personal innan du lämnar uthyrningskontoret.

  • För att undvika alla typer av skadehändelser skall du vara aktsam, d.v.s. göra vad du kan för att förhindra att en skada
  • uppstår.
  • Föraren skall alltid inneha giltigt körkort.
  • Föraren får aldrig vara påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid framförandet av fordonet.
  • Fordonets samtliga dörrar, fönster och bagagelucka skall vara låsta när fordonet lämnas obevakat. Fordonets nycklar
  • får aldrig lämnas obevakade då de inte är inlåsta.
  • Gods i fordonet skall vara förvarat säkert så att det inte kan vålla skada på fordonet.
  • Uppfylls inte säkerhetsföreskrifterna och skada inträffar, så gäller ej tecknad tilläggsförsäkring.
  • Om någon annan än hyrestagaren använder bilen med hyrestagarens tillstånd gäller samma säkerhetsföreskrifter även för denna person som för hyrestagaren.

Undantag

Försäkringen gäller inte för skada på fordonet som inträffat under tävling eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former eller som inträffat under terrängkörning.

Allmänna bestämmelser

Den försäkrades rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas om den försäkrade i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning.

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigt tagit makten (Force Majeure). Försäkringsgivaren är inte heller ansvarig för skada eller förlust till följd av myndighets beslut.